flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Рівненського апеляційного

господарського суду

від 26.09.2016 р.

протокол №6 від 26.09.2016 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу

Рівненського апеляційного господарського суду

протокол № 4 від 30.09.2016 р.

 ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО ТА СЛУЖБОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Рівненського апеляційного господарського суду

 

Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Рівненського апеляційного господарського суду розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», Кодексу суддівської етики, Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України №33 від 06.02.2009 року, Наказу Національного агентства України з питань державної служби №50 від 03.03.2016 року «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку.

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Рівненського апеляційного господарського суду (далі — Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку суддів, державних службовців та інших працівників апарату Рівненського апеляційного господарського суду, їх режим роботи, умови перебування в суді та забезпечення раціонального використання робочого часу.

2. Трудова та службова дисципліна в Рівненському апеляційному господарському суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддями, державними службовцями та іншими працівниками апарату суду своїх обов’язків, створення належних умов для їх ефективної роботи, матеріально-технічного забезпечення та заохочення за результатами роботи.

3. Питання, які пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом Рівненського апеляційного господарського суду в межах наданих йому прав. Трудовий колектив Рівненського апеляційного господарського суду в межах своїх повноважень також бере участь у їх розгляді.

4. Правила доводяться до відома всіх суддів, державних службовців та інших працівників апарату суду під підпис.

 

 

ІІ. Загальні правила поведінки працівника суду

1. Судді, державні службовці та інші працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки, принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

Судді повинні бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки, визначених Кодексом суддівської етики.

Державні службовці та інші працівники апарату суду у своїй поведінці під час та поза виконання своїх службових обов’язків керуються також Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України №33 від 06.02.2009 року.  

2. Під час виконання своїх посадових обов’язків судді, державні службовці та інші працівники апарату суду повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу суддів, державних службовців та інших працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.

2. У Рівненському апеляційному господарському суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються наказом голови суду з урахуванням режиму роботи суду. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, судді, державні службовці та інші працівники апарату суду можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Облік робочого часу державних службовців та інших працівників апарату суду здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу та в електронному табелі робочого часу (далі – система обліку робочого часу). Облік робочого часу суддів здійснюється в електронному табелі КП «Діловодство спеціалізованого суду».

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу та залишення робочого місця в кінці робочого дня державними службовцями та іншими працівниками апарату суду, журнал обліку робочого часу подається відповідальною особою до відділу управління персоналом суду.

6. Вихід державного службовця та іншого працівника апарату суду за межі суду у робочий час відбувається з відома його безпосереднього керівника та керівника апарату суду.

7. Черговість надання щорічної відпустки судді, державному службовцю чи іншому працівнику апарату суду визначається графіком відпусток, який затверджується керівництвом суду. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників суду. Зміна графіка допускається лише за згодою керівництва суду.

 

ІV. Порядок застосування заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни 

1. За зразкове виконання трудових обов'язків та інші досягнення в роботі до державних службовців та інших працівників апарату суду застосовуються наступні заохочення:

-    нагородження відзнакою;

-    виплата премії;

- внесення в установленому порядку подання про нагородження відзнаками Вищого господарського суду України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, відзнаками інших державних та громадських органів, а також державними нагородами України;

-   дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.

Застосування заохочень керівництвом суду здійснюється у відповідності з Положенням про відзнаки Рівненського апеляційного господарського суду, Положенням про преміювання працівника апарату Рівненського апеляційного господарського суду та згідно з діючим законодавством.

2. За порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків та недотримання цих Правил до працівників апарату суду (у тому числі працівників патронатної служби) застосовуються наступні дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення.

До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути витребувані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі таких пояснень не є перешкодою для застосування стягнення.

При застосуванні стягнення враховується тяжкість дисциплінарного проступку, обставини, які обтяжують та пом’якшують відповідальність, попередні робота та поведінка працівника.

Наказ про застосування стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівнику під підпис у триденний строк.

Оскарження наказу про застосування дисциплінарного стягнення провадиться в установленому законодавством порядку.

Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до працівника не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник апарату суду не вчинив нового порушення і виявив себе сумлінним працівником, дисциплінарне стягнення стосовно нього може бути знято до закінчення року, протягом якого воно було накладено, за ініціативною керівника апарату суду чи ініціативою безпосереднього керівника такого працівника.

3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності та порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

4. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

 

V. Порядок повідомлення суддями, державними службовцями та іншими працівниками апарату суду про свою відсутність

1. Державний службовець та інший працівник апарату суду повідомляють свого безпосереднього керівника та відділ управління персоналом суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

Судді Рівненського апеляційного господарського суду завчасно повідомляють голову суду (особу, яка виконує його обов’язки) та відділ управління персоналом суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом з метою забезпечення активації електронного табеля обліку робочого часу в комп’ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду».

2. У разі недотримання вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність без поважних причин на робочому місці державного службовця чи іншого працівника апарату суду.

3. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботі державний службовець чи інший працівник апарату суду повинен подати письмові пояснення щодо причин своєї відсутності.

 

VІ. Перебування суддів, державних службовців та інших працівників апарату суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та інший працівник апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за таку роботу відповідно до законодавства. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця та іншого працівника апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців та інших працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні. Чергування державного службовця та іншого працівника апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відповідальною особою та затверджується керівником апарату суду.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець або інший працівник апарату суду, його посада, місце, дата та час початку та закінчення чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця або іншого працівника апарату суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом суду керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця чи іншого працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня в суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за відповідними заявами.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

7. Перебування державних службовців та інших працівників апарату суду на робочому місці у вихідні, святкові та неробочі дні допускається за письмового погодження керівника апарату суду.

Перебування суддів на робочому місці у вихідні, святкові та неробочі дні допускається без будь-яких обмежень.

 

VІІ. Порядок доведення до відома суддів, державних службовців та інших працівників апарату суду внутрішніх розпорядчих документів  (правил, положень, інструкцій, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань тощо)

1. Внутрішні розпорядчі документи доводяться до відома суддів, державних службовців та інших працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та іншого працівника апарату суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

VІІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді.

2. Судді, державні службовця та інші працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки у відповідності до Інструкції про заходи пожежної безпеки у Рівненському апеляційному господарському суді, Інструкції щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень Рівненського апеляційного господарського суду

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями, державними службовцями та іншими працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в апараті суду відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

ІХ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна суддями, державними службовцями та іншими працівниками апарату суду

1. Суддя, державний службовець та інший працівник апарату суду зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій комісії.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою комісією у повному складі та суддею, державним службовцем або іншим працівником апарату суду, які звільняються або переводяться на іншу посаду. Один примірник акта видається судді, державному службовцю або іншому працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до йог особової справи.

 

Х. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення судді, державного службовця та іншого працівника апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються головою суду або керівником апарату суду.