flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням зборів суддів Рівненського апеляційного господарського суду

від «05» лютого 2018 року

 

Комунікаційна стратегія Рівненського апеляційного господарського суду

на 2018 рік

 

 Зміст

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв’язків з громадськістю суду.
 5. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії.
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Канали зв’язків із цільовими аудиторіями.
 8. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду.

 

 1. Вступ

Судова влада України здійснюється незалежними та безсторонніми судами, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд як установа і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу, оскільки для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

Рівненський апеляційний господарський суд (далі – Суд) розробив Комунікаційну стратегію суду на 2018 рік (далі – Стратегія), яка є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні та включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з найважливішими цільовими групами як в середині, так і за межами суду в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя, а також допоможе підвищити рівень довіри громадськості до правосуддя та покращити престиж судової влади в цілому та суду зокрема, як відкритого, «прозорого», доступного для пропозицій та взаємодії.

Стратегія розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 р.р. та Плану заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схваленого рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22.02.2013 року.

Зміст і структура Стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах  Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Кодексу суддівської етики та інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в цій сфері.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

Суд має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом Суду та донесенням інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через офіційний веб-сайт Суду, проведення аналізу опитування думки відвідувачів Суду, розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду, а також через такі комунікаційні канали зв’язку, як спеціальні заходи, що проводяться у Суді та за його межами представниками Суду, Дні відкритих дверей для студентської молоді, зустрічі та інші заходи на теми, безпосередньо пов’язані  із діяльністю судової системи.

У суді за забезпечення зв’язків суду із громадянами та засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відповідає головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар) суду. Посада прес-секретаря введена до штатного розпису з 01 січня 2014 року та  заповнена з червня 2015 року.

Прес-секретар здійснює інформування суспільства про діяльність суду шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сторінці суду офіційного веб-порталу судової влади України, на якій розміщується інформація про заходи, які проводить суд, а також ті заходи, в яких беруть участь судді та працівники апарату тощо.

З метою зміцнення довіри до судової влади через покращення взаємної комунікації у березні 2017 році Зборами суддів Рівненського апеляційного господарського суду обрано двох суддів-спікерів, по одному від обох Судових палат. Вони уповноважені висвітлювати офіційну позицію від імені суду, брати участь у публічних заходах за участю представників ЗМІ, а також виконувати інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії Суду.

На сьогоднішній день Суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. Внаслідок цього було покращено надання якісних та професійних судових послуг громадянам.

У приміщенні Суду розміщено інформаційні стенди, за допомогою яких  відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом Суду тощо.

Таким чином, Суд від початку своєї діяльності прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- Внутрішній – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних і комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників суду;

- Зовнішній – інформування суспільства про роботу суду,  налагодження зацікавленого діалогу  з громадськістю та ЗМІ, залучення студентів до проходження практики в суді тощо.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке було проведено серед відвідувачів суду у 2016 та 2017 роках, щодо оцінки якості роботи суду та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні Суду.

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення

комунікацій і проблем, які потребують  вирішення

З часу створення Рівненського апеляційного господарського суду і до цього часу питання забезпечення суддів і працівників апарату належними умовами праці та відповідними приміщеннями для здійснення правосуддя, а також забезпечення громадян, людей з обмеженими фізичними можливостями і відвідувачів вільним, безперешкодним доступом до приміщень РАГС, є вирішеним.

У приміщені суду обладнано шість  залів судового засідання, кількість яких із врахуванням кількості справ, що надходять до Суду, є достатньою.

Для проведення семінарів, зустрічей з представниками організацій, ЗМІ, брифінгів тощо у Суді є пристосоване приміщення (конференц-зал), що сприяє формуванню позитивного іміджу суду, та створює необхідні умови для вільного спілкування з журналістами.

Належні умови у Суді також створені для представників сторін, адвокатів – у 2017 році облаштовано кімнату для ознайомлення із матеріалами справи, оснащену принтером та комп’ютерами, які мають доступ до інформаційно-правової  системи Ліга:Закон та мережі Інтернет в цілому, що, у свою чергу,  дає можливість віднайти необхідну інформацію, отримати чи відправити повідомлення електронною поштою. Такі умови дозволяють представникам сторін, учасникам судового процесу підготуватися до розгляду справи, вчасно отримати чи використати відповідну інформацію, не виходячи із приміщення Суду.

Однак, не сприяє налагодженню постійного діалогу  Суду з громадськістю низький рівень загальної правової культури населення, а особливо потік негативної інформації про функціонування та діяльність судових органів. Така інформація формується найчастіше політиками через ЗМІ, а також самими ЗМІ. Це є однією з причин невідповідних запитів до працівників Суду, недовіри до діяльності Суду, масових одноразових звернень до Суду, що створює дискомфортні умови роботи суддів, працівників суду, а також і самих відвідувачів суду. Як наслідок – формується негативне  ставлення до судової системи та усіх суддів загалом. Саме тому сьогодні активізується робота Рівненського апеляційного господарського суду в напрямку проведення організаційних та практичних роз’яснювальних заходів, спрямованих на забезпечення максимально прозорого доступу суспільства до інформації про діяльність суду, підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві, підвищення правової освіти населення.

У даний час вимоги суспільства щодо відкритості судової влади, підвищення її авторитету є досить потужними, що підтверджується рішеннями, що приймаються з питань комунікації між судовою владою та широким колом цільових груп суспільства. Разом з тим, робота судової влади у напрямку комунікації з громадськістю має на меті подання правдивої інформації про діяльність  суду, і в результаті її сприйняття суспільством не спотворено, так би мовити «від перших вуст». Політика держави, Вищої Ради Правосуддя, судової влади в цілому направлена на постійну роботу у напрямку відкритості судової системи для громадськості, подання правдивої та неупередженої інформації про діяльність суду, суддів, керівництва та працівників суду.

У сучасному світі нанотехнологій практично неможливо здійснити таку комунікацію чи донесення інформації без її візуалізації, без її супроводу фото/відео матеріалом. 

Однак, станом на січень 2018 року Рівненський апеляційний господарський суд не забезпечений ані фото-, ані відеообладнанням для фіксування заходів, які проводяться у суді  та за його межами, а також заходів, в яких беруть участь судді, керівництво та працівники суду. Фото- та відеозйомка для публікацій різних новин і статей на сайті суду проводиться власними коштами і на власних технічних засобах працівників суду, зокрема керівництва суду, суддів-спікерів та прес-секретаря. Такі обставини склалися через відсутність фінансових ресурсів, виділених для таких потреб.  

Проте вже 21 липня 2017 року спільним рішенням учасників Меморандуму про взаємодію і співпрацю представників системи правосуддя було затверджено Концепцію прямих зв’язків судів з громадськістю (додаток 3 до Меморандуму), яка була розроблена на виконання Висновку № 7 (2005) Консультативної ради європейських судів «Правосуддя і суспільство».

Листом від 03.11.2017 року № 10-1295217 Державною судовою адміністрацією України доведено до відома судів, що у 2017-2018 роках питання забезпечення фінансовими ресурсами для реалізації Концепції можливо вирішити за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань або виділення додаткових бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових надходжень від сплати судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України. Також ДСА України просила врахувати потребу в бюджетних асигнуваннях на виконання заходів, визначених Концепцією, при підготовці проекту бюджету на 2019 рік.

 Враховуючи обумовлене, Судом буде заплановано потреби в бюджетних асигнуваннях на виконання заходів, визначених Концепцією, у тому числі щодо закупівлі фото- /відео обладнання, а також інших товарів для проведення та організації комунікаційних заходів.

 

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду

Рівненський апеляційний господарський суд має епізодичну співпрацю з місцевими та регіональними представниками центральних ЗМІ, забезпечення якої входить до повноважень прес-секретаря суду. Разом з тим, питання організації роботи Суду, правової освіти та діяльності суддів, розгляду справ регулярно висвітлюються на офіційній інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада», яка постійно оновлюється і є актуальною.

Окрім того, Суд працює над веденням інформаційно-просвітницької роботи із громадськістю шляхом ознайомлення із змінами у законодавстві, проведення семінарів, днів відкритих дверей, просвітницькою діяльністю з професійною аудиторією, молоддю-студентством. За потреби – організовуються зустрічі з актуальними цільовими аудиторіями.

Також, вже з 2013 року судді та працівники Рівненського апеляційного господарського суду відвідують вихованців Обласного дитячого туберкульозного санаторію «НОВОСТАВ», у якому лікується біля 70 дітей від трьох до сімнадцяти років. Є серед них і діти-сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування. Тому вони, як ніхто гостро відчувають брак тепла та батьківської опіки, потребують турботи та дитячих радощів. Колектив суду допомагає діткам одягом, іграшками, канцтоварами, оргтехнікою, організовує   Новорічні/Різдвяні свята. Такі акції надають позитиву не лише вихованцям санаторію, а й усім працівникам суду, тому плануються проводитися і у подальшому.

 

 1. Мета і основні завдання Комунікаційної стратегії

Рівненського апеляційного господарського суду

Мета комунікаційної стратегії суду спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Рівненського апеляційного господарського суду, залучення ЗМІ до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування в суспільстві позитивного іміджу судової влади загалом.

Основні завдання комунікаційної стратегії:

– забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

– переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого правосуддя;

– підтримка стосунків між членами суддівського корпусу,  сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

– підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності  суду;

– підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві;

– покращення співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування  в інтересах  побудови правової держави;

– підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

– підвищення престижу роботи в судовій системі, профорієнтація молоді.

 

 1. Цільові аудиторії Рівненського апеляційного господарського суду

Відповідно до мети Стратегії та актуальних проблем Суду, цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

-      професійні судді;

-      працівники апарату суду.

Зовнішні:

-       відвідувачі суду;

-   запитувачі інформації;

-      юридичні особи, інтереси яких вирішуються у судовому порядку;

-      правозахисні організації;

-      посадові особи виконавчої влади;

-      посадові особи місцевих органів влади;

-      науково-експертне середовище;

-      студентство;

-      школярі загальноосвітніх шкіл /інтернатів/ліцеїв;

-      представники ЗМІ.

 

 1. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) з цільовими аудиторіями

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Канали зв’язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) надання інформації через ЗМІ;

5) фільми про Суд;

6) модельні судові засідання;

7) дні відкритих дверей;

8) відвідання суддями занять у навчальних закладах (практичні заняття, дебати у формі «питання-відповіді»).

 

Під час визначення каналів комунікації Суду із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

3) організація інтерв’ю з керівництвом суду;

4) організація брифінгів голови Суду та суддів-спікерів з резонансних справ.

 

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій в суді;

4) дні відкритих дверей;

5) модельні судові засідання.

 

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо;

3) проведення спільних семінарів на теми проблемних питань, роз’яснень.

Разом з тим слід відмітити, що сучасні суди мають можливість активно розвиватися в середовищі всесвітньої глобальної мережі Інтернет, яка корінним чином може змінити погляди суспільства. Використання даного ресурсу дозволить нам без «посередників» максимально поширювати соціально важливу інформацію про діяльність та проблеми суду.  

 

План комунікаційних заходів Рівненського апеляційного господарського суду на 2018 рік затверджує та контролює його виконання голова Рівненського апеляційного господарського суду.

 

 1. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду

Комунікаційна стратегія суду реалізується з метою покращення стану зв’язків суду із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу з суспільством.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії суду очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду через підвищення правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах, про свої права та обов’язки, про діяльність судів в цілому.

Суд повинен сприйматись громадськістю як установа, яка стоїть на їх захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити в те, що яким би не було рішення – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону.

 

Очікувані результати реалізації стратегії судом:

- підвищення правової обізнаності населення та засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку зі ЗМІ з метою регулярного та не викривленого висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової гілки влади.

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Рівненського апеляційного

господарського суду

 __________ О.В.Мельник

 «05» лютого 2018 року

 

План комунікаційних заходів Рівненського апеляційного господарського суду на 2018 рік

 

з/п

 

Назва заходу

 

Відповідальні особи

Орієнтована дата проведення

Внутрішня комунікація

1.              

Обмін інформацією працівників суду з професійних та інших питань та судової системи загалом для вироблення спільної позиції діяльності суду

- Судді

- Працівники суду

Постійно

2.              

Налагодження системи комунікації з працівниками, відповідальними за зв’язки зі ЗМІ у судах першої інстанції апеляційного округу. Обмін інформацією щодо справ, які викликають суспільний інтерес (резонансних).

- Прес-секретар

 

Постійно

3.              

Організація / проведення з працівниками Рівненського апеляційного господарського суду та судів перших інстанцій апеляційного округу навчальних семінарів за напрямками:

 

-  спілкування з журналістами;

-  спілкування та взаємодія в колективі;

-  управління конфліктами;

-  ділове мовлення тощо.

- Керівник апарату суду (його заступники);

- Фахівці в галузі етики, культури спілкування та ділового мовлення/ Викладачі НШСУ (Львівське РВ) (за можливості);

- Прес-секретар

Щоквартально

4.              

Організація та проведення тренінгу спілкування суддів Рівненського апеляційного господарського суду та судів перших інстанцій апеляційного округу зі ЗМІ.

- Фахівці в галузі етики, культури спілкування та ділового мовлення / Викладачі НШСУ (Львівське РВ) (за можливості);

- Прес-секретар

2 рази на рік

5.              

Організація анкетування суддів та працівників апарату суду щодо якості управління та функціонування суду.

- Керівник апарату;

- Прес-секретар

ІІІ квартал  2018 року

6.              

Організація та проведення семінарів з питань застосування та узагальнення законодавства для суддів суду та суддів перших інстанцій апеляційного округу.

- Керівництво суду;

-  Судді-спікери;

-  Секретарі судових палат суду;

- Викладачі НШСУ (Львівське РВ) (за необхідності);

- Прес-секретар

Щоквартально

Зовнішня комунікація

7.              

Моніторинг медійного простору регіону.

- Прес-секретар

 

Постійно

8.              

Оновлення інформації всіх розділів інтернет-сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

 

- Прес-секретар

Постійно

9.              

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду.

- Прес-секретар

 

Постійно в разі потреби

10.           

Моніторинг матеріалів преси, радіо, телебачення, Інтернету, які стосуються діяльності суду, забезпечення збереження цієї інформації.

- Прес-секретар

Постійно

11.           

Оперативне реагування на публікації, виступи в ЗМІ з питань діяльності суду, які не відповідають дійсності.

- Прес-секретар;

- Судді-спікери

В разі потреби

12.           

Оприлюднення прес-релізів про судові справи, які мають суспільний інтерес.

Організація та проведення прес-конференцій / брифінгів по таких справах.

- Прес-секретар

- Судді-спікери

 

За наявності та необхідності

13.           

Налагодження співпраці зі ЗМІ з метою поширення інформації щодо діяльності суду та розгляду справ, що викликають суспільний інтерес. 

- Прес-секретар

 

В разі потреби

14.           

Організація анкетування відвідувачів суду щодо отримання оцінки якості умов перебування та роботи суддів та працівників суду, отримання пропозицій та зауважень.

- Прес-секретар

 

Постійно, щоквартально підбиття підсумків

15.           

Організація практики в суді студентів юридичної спеціалізації.

- Керівник апарату суду (його заступники)

- Судді, керівники практики

Відповідно до графіку навчання

16.           

Організація та проведення заходів щодо ознайомлення з роботою суду:

- дні відкритих дверей;

- ознайомчі екскурсії судом;

- модельні судові засідання;

- ознайомчі лекції.

- Керівник апарату суду (його заступники);

- Судді-спікери;

- Судді;

- Прес-секретар

Не менше 4 разів на рік.

Також за пропозицією навчальних закладів.

17.           

Відеотрансляція судових засідань, що викликали широкий суспільний інтерес.

- Секретарі судових засідань;

- Прес-секретар

Постійно,

у разі потреби